Od letního semestru 2014/15 otevírám na FIT ČVUT výběrový předmět

Typografie a TeX

Oficiální stránka předmětu včetně možnosti zápisu.

Základní informace o předmětu:

Absolventi předmětu Typografie a TeX by měli zvládnout nejen pořizovat dokumenty v TeXu na uživatelské úrovni za použití předpřipravených maker (například maker LaTeXu či ConTeXtu), ale měli by být schopni psát pro sebe a jiné uživatele makra vlastní na míru daného typografického požadavku. V předmětu je kromě vnitřního fungování TeXu a navazujícího software věnována značná pozornost pravidlům dobré typografie. Znalosti z předmětu studentům umožní lépe se orientovat i v cizích (často LaTeXových) makrech, se kterými autoři přicházejí do styku při podávání článků do odborných časopisů. K předmětu Typografie a TeX nejsou předpokládány další předchozí znalosti a je nabízen jako výběrový předmět pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen za semestrální práci, kterou si studenti vyberou z nabízených témat nebo navrhnou téma vlastní. Téma práce souvisí s TeXem a může obsahovat vlastní řešení nějakého speciálního typografického úkolu nebo popisuje a srovnává v širších souvislostech hotová existující řešení.

Náměty témat semestrálních prací -- každý student se se mnou musí idividuálně na tématu dohodnout nejpozději do osmého týtnu v semestru.

Zajímavé práce studentů z roku 2016

Organizace závěru semestru

Student si může se mnou emailem dohodnout kdykoli konzultaci.

Ke konci semestru vypíšu zkouškové termíny do KOSu. Student musí aspoň týden před termínem, který si zapíše, odevzdat svou semestrální práci. Práci mi zašle emailem. Buď celou práci vloží do přílohy emailu nebo na ni odkáže na veřejně přístupné místo. Druhá možnost je zejména vhodná, pokud student práci zpracovává a průběžně ukládá pomocí veřejně přístupných systémů (např. GitHub). I programátorsky zaměřená práce vyžaduje aspoň krátký komentář o způsobu použití a přínosu vytvořeného software.

Místo zkoušky a obhajoby práce bude oznámeno. Student u obhajoby vysvětlí obsah své práce a případně předvede jeji funkčnost. Zodpoví na dotazy týkající se práce. Na základě toho studentovi navrhnu výchozí známku z předmětu. Student se může okamžitě poté účastnit ústní části zkoušky ze znalostí přednášené látky. Pozitivní hodnocení této části zkoušky může celkovou známku z předmětu vylepšit. Se zapsáním známky dostane student zapsán i zápočet.

Není-li student spokojen se známkou, může práci dopracovat a zapsat se na další termín. Na zkoušku a obhajobu práce je možné se takto zapsat v souladu se zkušebním řádem i opakovaně.

Součástí obhajoby práce je i dohoda, jakým způsobem bude práce zveřejněna na internetu. Jako výchozí stav se předpokládá, že práce bude zveřejněna buď na stránce předmětu v plné verzi, nebo tam bude uveden odkaz na místo, kde je práce veřejně dostupná. Pouze pádné důvody mohou vést k odložení zveřejnění práce, nebo k nezveřejnění práce.

Hodnocení studenta

Studenti v závěru semestru (ve zkouškovém období) předvedou svou semestrální práci, která bude ohodnocena známkou A--E. Toto je výchozí hodnocení z předmětu, které si student může zlepšit (nikoli zhoršit) dobrovolnou ústní zkouškou ze znalostí látky přednášené na přednášce.

Zdroje k přednáškám

Uživatelské rozhraní, které používá pro ukázky přednášející, je popsáno zde. Můžete pochopitleně použít cokoli jiného.

Chcete-li používat on-line TeX s možností sdílení OverLeaf a máte pocit, že to je jen pro LaTeX, pak ten pocit není zcela pravdivý. Můžete použít plainTeX, pdfcsplain, OPmac atd., pokud do projektu nahrajete soubor se jménem latexmkrc obsahující jediný řádek:

$pdflatex = 'pdfcsplain %O %S';

Je to tak trochu drbání se pravou rukou za levým uchem, ale funguje to.

Další zdroje:

 • ukaz1.tex, ukaz1.pdf -- ukázka s velmi jednoduchými makry pro nadpis a odrážku
 • ukaz2.tex, ukaz2.pdf -- ukázka po zapracování červených čtverečků s bílými čísly pro odrážky
 • tex-predmet.tex, tex-predmet.zip, tex-predmet.pdf -- ukázka článku pro časopis BuďFit. Pro zpracování musíte mít v aktuálním adresáři fonty ze zip archívu.
 • citace.tex, chroust.pdf -- ukázka problematiky citací.
 • blbost.tex -- ukázka velmi netypického TeXového vstupu, na výstupu bude říkanka o vánocích. Převzato z TUGboatu a zdroje od Davida Carlisle.
 • slidy.tex, slidy.pdf -- slídy promítané na první přednášce.
 • dotaznik.tex, dotaznik.pdf -- dotazník rozdaný na první přednášce.
 • zavody.tex -- ukázka návrhu tabulky s předem danou šířkou sloupců a se čtením údajů z CVS databáze. Vytvořeno a vysvětleno na cvičení dne 19. 5. 2017

Dva řádky makra \reverz rozebraného na tabuli na přednášce vypadají takto:

\def\reverz#1{\makereverz#1\reverz\end}
\def\makereverz#1#2\end{\ifx#1\reverz \else \makereverz#2\end #1\fi}

Můžete si prohlédnout dokument, který srovnává výsledek algoritmu řádkového zlomu v různých programech včetně TeXu. Dokument sice mluví o LaTeXu, ale popisovaná vlastnost se týká TeXu.

Jednotlivá témata přednášek

 • Informační zdroje k TeXu, základní principy fungování TeXových instalací.
 • Koncept nejčastěji užívaného TeXového makra LaTeX, jeho výhody a nevýhody.
 • Užití makra OPmac na uživatelské úrovni.
 • Následníci TeXu: pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, následník maker: ConTeXt.
 • Ukázky makrojazyka TeXu a způsob uvažování při psaní maker.
 • Základní informace o vnitřních algoritmech TeXu.
 • Matematická sazba v TeXu.
 • Práce s barvami a obrázky. Shrnutí o makru TikZ a dalších možnostech pořizování obrázků.
 • Návaznost TeXu na další software. Tvorba rejstříků a bibliografických citací.
 • Z historie knihtisku a sazby.
 • Klasifikace písma. Základní pravidla dobré typografie.
 • Principy implementace písma v počítači, formáty Metafont, PostScript, OpenType.
 • Zachování kvalitní sazby na úrovni mikrotypografických pravidel a speciálních rozšíření pdfTeXu.

Doporučená literatura:

 • Petr Olšák: TeX pro pragmatiky (dostupné na WWW, kniha vyjde začátkem roku 2015)
 • Petr Olšák: TeXbook naruby, Konvoj, 2001 (dostupné také na WWW), od 19. 3. 2015 dostupné také v knihkupectví ČVUT v oddělení skript fakulty elektrotechnické.
 • Petr Olšák: seriál o TeXu

Předmět vede Petr Olšák a je otevřen ve spolupráci s katedrou teoretické informatiky.