Na FIT ČVUT běží v letním semestru výběrový předmět

Typografie a TeX

Oficiální stránka předmětu včetně možnosti zápisu.

Základní informace o předmětu

Absolventi předmětu Typografie a TeX by měli zvládnout nejen pořizovat dokumenty v TeXu na uživatelské úrovni za použití předem připravených maker (například maker LaTeXu, OpTeXu či ConTeXtu), ale měli by být schopni psát pro sebe a jiné uživatele makra vlastní na míru daného typografického požadavku. V předmětu je kromě vnitřního fungování TeXu a navazujícího software věnována značná pozornost pravidlům dobré typografie. Znalosti z předmětu studentům umožní lépe se orientovat i v cizích (často LaTeXových) makrech, se kterými autoři přicházejí do styku při podávání článků do odborných časopisů. K předmětu Typografie a TeX nejsou předpokládány další předchozí znalosti a je nabízen jako výběrový předmět pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen za semestrální práci. Dále následuje pohovor (zkouška hodnocená známkou) typicky k tématu semestrální práce.

Předmět v průběhu semestru

Na začátku semestru dostanou studenti domácí úkol: napsat zdrojový text v TeXu k jedné stránce, kterou vidí pouze vysázenou v PDF. Jaký základní makro-balík (PlainTeX, LaTeX, Context, OpTeX, ...) bude v úkolu použit záleží na volbě studenta. Zdrojový text by měl co nejlépe respektovat kultivované značkování použitého makro-balíku a měl by se vyhnout zastaralým nebo neúčelným postupům. Výstup po zpracování TeXem nemusí být zcela věrný předloze, ale základní vlastnosti by měly být zachovány. Úkol by měl být odevzdán emailem do pátého týdne semestru. Každému studentovi k tomu napíši zpět slovní hodnocení.

Na cvičeních ve čtvrtém až šestém týdnu studenti předvedou v krátké pětiminutové prezentaci (pro ostatní), jak pracují s TeXem. Jde o ukázku uživatelského rozhraní předvedenou na jednoduchém dokumentu.

Do osmého týdne musejí studenti individuálně dohodnout téma semestrální práce. Téma práce souvisí s TeXem a může obsahovat vlastní řešení nějakého speciálního typografického úkolu nebo popisuje a srovnává v širších souvislostech hotová existující řešení. Témata uvedená zde z minulých let mohou posloužit jako inspirace. Je preferováno přijít s návrhem jiného vlastního tématu nebo aspoň s obměnou některého tématu ze seznamu.

Organizace závěru semestru

Student si může se mnou emailem dohodnout kdykoli konzultaci.

Pro zkouškové období vypíšu termíny do KOSu. Zapíše-li se student na termín, musí odevzdat aspoň týden před termínem svoji práci. Na termínu pak student předvede (obhájí) svou práci.

Práci mi zašlete emailem. Buď celou práci vložíte do přílohy emailu nebo na ni odkážete na veřejně přístupné místo nebo na místo zpřístupněné aspoň učiteli. Druhá možnost je zejména vhodná, pokud student práci zpracovává a průběžně ukládá pomocí veřejně přístupných systémů (např. web, GitHub, gitlab.fit, ...). I programátorsky zaměřená práce vyžaduje aspoň krátký komentář o způsobu použití a přínosu vytvořeného software.

Student u obhajoby práce vysvětlí obsah své práce a případně předvede jeji funkčnost. Zodpoví na dotazy týkající se práce. Na základě toho studentovi navrhnu výchozí známku z předmětu (A--E). Student se může okamžitě poté účastnit ústní části zkoušky ze znalostí přednášené látky. Pozitivní hodnocení této části zkoušky může celkovou známku z předmětu vylepšit. Se zapsáním známky dostane student zapsán i zápočet.

Není-li student spokojen se známkou, může práci dopracovat a dohodnout další termín. Na zkoušku a obhajobu práce je možné se takto zapsat v souladu se zkušebním řádem i opakovaně.

Součástí obhajoby práce je i dohoda, jakým způsobem a zda bude práce zveřejněna na internetu.

Zdroje k přednáškám

Uživatelské rozhraní, které používá pro ukázky přednášející, je popsáno zde. Můžete pochopitleně použít cokoli jiného. Přenášejícím nejčastěji používaný formát OpTeX má své www stránky.

Od roku 2020 připravuji slídy k přednášce. Zde josu slídy z roku 2022, které budu během výuky ještě částečně aktualizovat.

Další zdroje předvedené a vysvětlené na přednášce

Dva řádky makra \reverz rozebraného na tabuli na přednášce vypadají takto:

\def\reverz#1{\makereverz#1\reverz\end}
\def\makereverz#1#2\end{\ifx#1\reverz \else \makereverz#2\end #1\fi}

V LuaTeXu máme k dispozici procedrální jazyk Lua, který lze po jednotivých úsecích spouštět příkazem \directlua{...}. Makro \revers pak může vypadat přehledněji, procedurálně.

Můžete si prohlédnout dokument, který srovnává výsledek algoritmu řádkového zlomu v různých programech včetně TeXu. Dokument sice mluví o LaTeXu, ale popisovaná vlastnost se týká TeXu.

Jednotlivá témata přednášek

 • Informační zdroje k TeXu, základní principy fungování TeXových instalací.
 • Koncept nejčastěji užívaného TeXového makra LaTeX, jeho výhody a nevýhody.
 • Fonty v TeXu.
 • Následníci TeXu: pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, základní makra: plainTeX, LaTeX, OpTeX, ConTeXt.
 • Ukázky makrojazyka TeXu a způsob uvažování při psaní maker.
 • Základní informace o vnitřních algoritmech TeXu.
 • Matematická sazba v TeXu.
 • Práce s barvami a obrázky. Shrnutí o makru TikZ a dalších možnostech pořizování obrázků.
 • Návaznost TeXu na další software. Tvorba rejstříků a bibliografických citací.
 • Z historie knihtisku a sazby.
 • Klasifikace písma. Základní pravidla dobré typografie.
 • Principy implementace písma v počítači, formáty Metafont, PostScript, OpenType.
 • Zachování kvalitní sazby na úrovni mikrotypografických pravidel a speciálních rozšíření pdfTeXu.

Doporučená literatura:

 • Petr Olšák: První setkání s TeXem
 • Petr Olšák: TeX pro pragmatiky (dostupné na WWW, kniha vyšla v roce 2015)
 • Petr Olšák: TeX in a Nutshell
 • Petr Olšák: TeXbook naruby, Konvoj, 2001 (dostupné také na WWW), od 19. 3. 2015 dostupné také v knihkupectví ČVUT v oddělení skript fakulty elektrotechnické.
 • Petr Olšák: seriál o TeXu

Předmět vede Petr Olšák a je otevřen ve spolupráci s katedrou teoretické informatiky.

Zajímavé práce studentů z minulých let


Starší verze této stránky (s odkazy na starší materiály): 2022, 2021, 2020, 2019, 2015.