Od letního semestru 2014/15 otevírám na FIT ČVUT výběrový předmět

Typografie a TeX

Oficiální stránka předmětu včetně možnosti zápisu.

Základní informace o předmětu:

Absolventi předmětu Typografie a TeX by měli zvládnout nejen pořizovat dokumenty v TeXu na uživatelské úrovni za použití předpřipravených maker (například maker LaTeXu či ConTeXtu), ale měli by být schopni psát pro sebe a jiné uživatele makra vlastní na míru daného typografického požadavku. V předmětu je kromě vnitřního fungování TeXu a navazujícího software věnována značná pozornost pravidlům dobré typografie. Znalosti z předmětu studentům umožní lépe se orientovat i v cizích (často LaTeXových) makrech, se kterými autoři přicházejí do styku při podávání článků do odborných časopisů. K předmětu Typografie a TeX nejsou předpokládány další předchozí znalosti a je nabízen jako výběrový předmět pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen za semestrální práci, kterou si studenti vyberou z nabízených témat nebo navrhnou téma vlastní. Téma práce souvisí s TeXem a může obsahovat vlastní řešení nějakého speciálního typografického úkolu nebo popisuje a srovnává v širších souvislostech hotová existující řešení.

Náměty témat semestrálních prací

Zajímavé práce studentů z roku 2016

Organizace závěru semestru

Student si může se mnou emailem dohodnout kdykoli konzultaci.

...

Hodnocení studenta

Studenti v závěru semestru (ve zkouškovém období) předvedou svou semestrální práci, která bude ohodnocena známkou A--E. Toto je výchozí hodnocení z předmětu, které si student může zlepšit (nikoli zhoršit) dobrovolnou ústní zkouškou ze znalostí látky přednášené na přednášce.

Zdroje k přednáškám

Dva řádky makra \reverz rozebraného na tabuli na přednášce vypadají takto:

\def\reverz#1{\makereverz#1\reverz\end}
\def\makereverz#1#2\end{\ifx#1\reverz \else \makereverz#2\end #1\fi}

Na adrese www.zinktypografie.nl je uveden odkaz na dokument, který srovnává výsledek algoritmu řádkového zlomu v různých programech včetně TeXu. Dokument sice mluví o LaTeXu, ale jsou to asi lamy, nerozpoznají TeX od LaTeXu.

Jednotlivá témata přednášek

 • Informační zdroje k TeXu, základní principy fungování TeXových instalací.
 • Koncept nejčastěji užívaného TeXového makra LaTeX, jeho výhody a nevýhody.
 • Užití makra OPmac na uživatelské úrovni.
 • Následníci TeXu: pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, následník maker: ConTeXt.
 • Ukázky makrojazyka TeXu a způsob uvažování při psaní maker.
 • Základní informace o vnitřních algoritmech TeXu.
 • Matematická sazba v TeXu.
 • Práce s barvami a obrázky. Shrnutí o makru TikZ a dalších možnostech pořizování obrázků.
 • Návaznost TeXu na další software. Tvorba rejstříků a bibliografických citací.
 • Z historie knihtisku a sazby.
 • Klasifikace písma. Základní pravidla dobré typografie.
 • Principy implementace písma v počítači, formáty Metafont, PostScript, OpenType.
 • Zachování kvalitní sazby na úrovni mikrotypografických pravidel a speciálních rozšíření pdfTeXu.

Doporučená literatura:

 • Petr Olšák: TeX pro pragmatiky (dostupné na WWW, kniha vyjde začátkem roku 2015)
 • Petr Olšák: TeXbook naruby, Konvoj, 2001 (dostupné také na WWW), od 19. 3. 2015 dostupné také v knihkupectví ČVUT v oddělení skript fakulty elektrotechnické.
 • Petr Olšák: seriál o TeXu

Předmět vede Petr Olšák a je otevřen ve spolupráci s katedrou teoretické informatiky.