header

Na této veřejné stránce naleznete obsah zpráv ze senátu ČVUT, které jsou podrobně rozepsány na interní stránce. Interní stránka také zpřístupňuje skoro všechny materiály, které byly na senátních schůzích a komisích projednávány. Je dostupná pouze akademické obci ČVUT. Omlouvám se čtenářům za tím způsobený diskomfort: aby prokázali, že jsou z akademické obce ČVUT, musejí uvést jméno a heslo, které tento webový server zkontroluje ve spolupráci se serverem https://usermap.cvut.cz. Jinými slovy, je potřeba vyplnit jméno a heslo jako do KOSu.

Tuto stránku budu doplňovat podle potřeby, zejména, pokud se bude něco dít. Obsah ve veřejné části je uspořádán tak, že nejčerstvější informace jsou nahoře. Interní část má naopak zprávy uspořádány chronologicky shora dolů.

Toto zpravodajství je jen můj osobní pohled na události. Oficiální informace naproti tomu hledejte na senátních stránkách. Připomínky k těmto textům můžete zaslat na mou emailovou adresu.

Petr Olšák.

Obsah zpráv ze senátu ČVUT

31

Třicáté první zasedání 18. 12. 2013

Vnitřní předpisy součástí, kariérní řád ČVUT, pozemky v Buštěhradě, metodika rozpisu dotace, rezerva pro UCEEB, oprava VR MÚVS, metodika pro IP, zpráva SÚZ, informace o činnosti senátu, průběžná zpráva o volbách, podivná tečka.

19. 12. 2013


30

Třicáté zasedání 27. 11. 2013

Legislativní komise, návrh na doplnění programu, volba studenta do RVŠ, volby VR MÚVS, aktualizace Dlouhodobého záměru, harmonogram akademického roku, ostatní, účast na jednání.

4. 12. 2013


m2

Mimořádné zasedání 23. 10. 2013, volba rektora

29

Dvacáté deváté zasedání 16. 10. 2013

Legislativní komise, stížnost doc. Šperlinka, změny v programu, představení kandidátů na rektora, pozemky.

27. 10. 2013


28

Dvacáté osmé zasedání 25. 9. 2013

Zapisovatel, nové předsedinctvo senátu, příkaz rektora 8/2012, změna Statutu kvůli poplatkům, Statuty fakult, ADZ, IRP, vyhlášení voleb do AS ČVUT, stížnost prof. Maříka, nový web ČVUT.

4. 10. 2013


27

Dvacáté sedmé zasedání 26. 6. 2013

Možnost senátu se usnášet, vyhlášení volby rektora, stav projednávání novely zákona o VŠ, dopis děkana FS o souběhu konce funkčního období děkana a senátu, na MÚVS mají pozastavenu akreditaci, organizační řády VIC a SÚZ, výroční zpráva o hospodaření.

30. 6. 2013


26

Dvacáté šesté zasedání 22. 5. 2013

Legislativní komise, harmonogram volby rektora, výroční zpráva o činnosti, Statut ČVUT, Statut CIIRC, VJřád AS FSv, VJřád AS FIT, Rozpočet ČVUT, Kariérní řád ČVUT, reakce na prezidentovo váhání při jmenování profesorů, zamyšlení nad činností České techniky - nakladatelství ČVUT.

23. 5. 2013


25

Dvacáté páté zasedání 24. 4. 2013

Organizační řád FD, VJřád FD, VJřád FIT, vnitřní mzdový předpis, vědecká rada UCEEB, zřízení CIIRC, SÚZ koncepce a kontrola, různé.

24. 4. 2013


25a

Příprava na dvacáté páté zasedání 24. 4. 2013

CIIRC, hospodářská komise, legislativní komise, KRAV, gremium rektora, senát FIT, VR ČVUT, mimořádné zasedání senátu FEL, soukromé úvahy.

19. 4. 2013


24

Dvacáté čtvrté zasedání 27. 3. 2013

Nové zápisy, ceník ubytování, změna Statutu FA, Volební a jednací řád AS FIT, rozpis příspěvků a dotací, zkracování funkčního období AS ČVUT, znovu závěrečná zpráva IRP, plnění usnesení týkající se SÚZ, diskuse k ČIIRK, různé, informace l legislativní komise.

28. 3. 2013


23

Dvacáté třetí zasedání 27. 2. 2013

Hodnocení IRP 2012, Analýza hospodaření SÚZ, informace o ČIIRK, Statut a VJ řád FA, akreditace BSP na MÚVS, příkazy rektora o poplatcích a úhradách, scénář ubytování, smlouvy o břemenech pod chodníky, různé, alternativní zápis.

2. 3. 2013


22

Dvacáté druhé zasedání 30. 1. 2013

Výsledky doplňovacích voleb, akreditace pro MÚVS, komise fondu celoškolských aktivit, Statut FJFI podruhé, metodika rozpisu, výsledek auditu SÚZ, ředitel UCEEB, ČIIRK--projektová dokumentace, státní pokladna, novela zákona o VŠ, zneužití znaku ČVUT, Acta Polytechnica.

31. 1. 2013


21

Dvacáté první zasedání 19. 12. 2012

Disciplinární komise, harmonogram, počty studentů, počty senátorů, novela VŠ zákona, algoritmus volby rektora, volební a jednací řád AS FEL, různé.

21. 12. 2012


20

Dvacáté zasedání 21. 11. 2012

Komise KRAV k ČIIRK, výjezdní setkání, Statut FJFI, Volební a jednací řád AS FEL, leg. komise k volbě rektora, k příkazu rektora 8/2012, k výchozímu dokumentu z MŠMT pro novelu zákona o VŠ.

12. 12. 2012


19

Devatenácté zasedání 24. 10. 2012

Organizační řád SÚZ, ADZ a IRP, CRP, podmínky přijímacího řízení MÚVS, dokumenty SGS, revitalizace technické menzy, informace o ČIIRK, různé.

26. 10. 2012


18

Osmnácté zasedání 26. 9. 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru, rozpočet, vnitřní předpisy, studentský místopředseda, knihovní řád, SÚZ, ČIIRK, ekonomické informace, revitalizace technické menzy, úbytek počtu studentů.

28. 9. 2012


17

Sedmnácté zasedání 20. 6. 2012

Legislativní komise, potřebná většina k usnášení, změny ve vědecké radě ČVUT, podmínky přijímacího řízení do DSP Historie techniky an MÚVS, Zpráva o hospodaření, příkaz rektora o úhradách potřetí, vystoupení ředitele VIC, vyjadřování správní rady, schůzka k úpravám VJřádu, SÚZ, VŠCHT, různé.

24. 6. 2012


16

Šestnácté zasedání 23. 5. 2012

Organizační řád FSv, rozpočet ČVUT, výroční zpráva, zpráva o činnosti senátu, prodloužení akreditace pro MÚVS, volební řád do AS ČVUT, VIC, různé.

24. 5. 2012


15

Patnácté zasedání 18. 4. 2012

Doplňovací volby, vnitřní mzdový předpis, Organizační řád MÚVS, struktura SÚZ, různé, hromadný email z FD.

22. 4. 2012


14

Čtrnácté zasedání 21. 3. 2012

Mimořádný člen Vědecké rady, Statut FEL, rozpis financí na součásti, reorganizace SÚZ, Organizační řády MÚVS a Inovacentra, Etický kodex, zrušení úhrad za nostrifikace, různé.

23. 3. 2012


Legislativní komise

Změna Statutu FEL, Org. řádu Inovacentra, Org. řádu MÚVS. Etický kodex, dopis z ministerstva.

21. 3. 2012


13

Třinácté zasedání 15. 2. 2012

Áčko, legislativní komise, UCEEB, projednávané materiály.

19. 2. 2012


AO

Shromáždění akademické obce ČVUT 2. 2. 2012

4. 2. 2012


12

Dvanácté zasedání 25. 1. 2012

Televize, změny statutů FIT a FEL, metodika rozpisu příspěvků, záměry zákonů, SÚZ.

28. 1. 2012


m1

Mimořádné zasedání 21. 12. 2011

Zasedání k uctění památky Václava Havla.

21. 12. 2011


11

Jedenácté zasedání 14. 12. 2011

Změny Statutu, volba předsedy, místopředsedů senátu a předsedy studentské komise, věcné záměry zákonů, SÚZ, kontrola plnění usnesení, zdražení kolejného, představení Inovacentra, parkoviště pod novou budovou.

16. 12. 2011


10

Desáté zasedání 23. 11. 2011

Podmínky přijímacího řízení DSP MÚVS, harmonogram 2011/2012, smouva s PRE o zřízení věcného břemene, etický kodex, činnost hospodářské komise, počty studentů na ČVUT, parkování pod novou budovou, prostory v Zikově 4, audit SÚZ.

25. 11. 2011


09

Deváté zasedání 19. 10. 2011

Podmínky přijímacího řízení MÚVS, aktualizace Dlouhodobého záměru, IRP, volba do RVŠ, další volby, podmínky SGS, SÚZ, záměr VŠ zákona, vnitřní předpisy TIC.

22. 10. 2011


08

Osmé zasedání 21. 9. 2011

Změny ve vědecké radě ČVUT, Vědecká rada FEL, interní audit SÚZ, aktualizace Dlouhodobého záměru, strategie v pedagogice, záměr zákona.

24. 9. 2011


07

Sedmé zasedání 22. 6. 2011

Strategie, profesoři architektury, směna pozemků, centrum Antonína Svobody, náklady ČVUT, rozvojové projekty MŠMT, odbor vnějších vztahů, nenahraditelní zaměstnanci, energeticky efektivní budovy.

27. 6. 2011


Plný pytel strategií

Strategie ČVUT (verze třetí), akční plán ke strategii, strategie VaV a strategie ve vzdělávání.

21. 6. 2011


06

Šesté zasedání 25. 5. 2011

Zpráva o hospodaření, rozpočet, pozemky, neshody FEL-FIT, koncepce rozvoje, spolupráce s VŠCHT, limity financovaných studentů, SÚZ, parkování.

27. 5. 2011


Nedorozumění mezi děkany FEL a FIT

Usnesení AS FEL, dopis ing. Novotného, původ problému, současný stav.

20. 5. 2011


05

Páté zasedání 27. 4. 2011

Složení komisí vyřešeno neřešením, změny v organizačních řádech fakult, výroční zpráva, názorový veletoč senátu, doktorský program Historie techniky, společenské faux pas pana předsedy, zábavná volba delegátů do RVŠ, studentské vědecké konference, hledají se zásady studia, příští zasedání na Strahově.

29. 4. 2011


Mezi čtvrtým a pátým zasedáním

Hospodářská, legislativní a pedagogická komise, KRAV. Předkládané materiály: strategie ČVUT, výroční zpráva, pozvánka, zápis.

22. 4. 2011


Činnost v komisích před čtvrtým zasedáním

Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách, zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další, hospodářská komise, legislativní komise, pedagogická komise, problém ECTS a problém zveřejňování závěrečných prací.

04

Čtvrté zasedání 23. 3. 2011

Chyba v inforeku, potvrzení složení komisí se komplikuje, vědecká rada KÚ, scénář ubytování podruhé, příkaz rektora o úhradách, strategie ČVUT podruhé, MŠ Lvíčata, průchodnost studiem (po fakultách), postup pro projednávání zásad financování, rámcový návrh rozdělení finančních prostředků pro další rok, studenti a SÚZ, parkování pod novou bodovou potřetí.

24. 3. 2011


03

Třetí zasedání 23. 2. 2011

Dopis z FITu, problém zaplacených ale neexstujících duší, změna statutu FSv, rozpis finančních prostředků, doplnění vědecké rady ČVUT, příkaz rektora o poplatcích, vystoupení ředitele Burčíka, zpráva z ČKR, poprvé scénář ubytování a SÚZ, podruhé parkování pod novou budovou.

24. 2. 2011


Otevření nové budovy

Slavnostní otevření, obmotaní lidé ve zlatých řetězech, beton se mi nelíbí.

22. 2. 2011


Před třetím zasedáním

Rozpis příspěvku, první schůzka legislativní komise, příkaz rektora o poplatcích,

19. 2. 2011


02

Druhé zasedání 26. 1. 2011

Dopis děkana Hrdličky, strategie ČVUT, matice senátora Vítka, počty studentů, nová budova ČVUT, parkoviště tamtéž, ČVUT a VŠCHT.

27. 1. 2011


01

První zasedání 5. 1. 2011

Volba předsedy, místopředsedů, předsedů komisí.

22. 1. 2011