Doplňující pokyny pro studenty FIT pro přípravu závěrečné práce při použití CTUstyle

Studenti FIT musejí vložit obdržené zadání práce jako první list dokumentu ještě před titulní stranou práce. Buď to udělají „papírově“, tj. po vytištění práce list vloží, nebo to mohou udělat „elektronicky“ vložením PDF stránky se zadáním do dokumentu. V případě druhé možnosti je třeba napsat:

{\nopagenumbers \vglue-13mm \centerline{\inspic zadani.pdf }\vfil\break \null \vfil\break}

těsně před použitím příkazu \makefront.

Na Fakultě infromačních technoligií si dále studenti musejí vybrat jednu z šesti variant prohlášení, kterou je nutné do práce vložit.

%% Prohlášení 1

\declaration {
 Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré
 použité informační zdroje v~souladu s~Metodickým pokynem o~dodržování etických
 principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

 Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona
 č.\,121/2000~Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zejména
 skutečnost, že České vysoké učení technické v~Praze má právo na uzavření licenční
 smlouvy o~užití této práce jako školního díla podle §\,60~odst.\,1 citovaného zákona.

 V Praze dne 13. ledna 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Prohlášení 2

\declaration {
 Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré
 použité informační zdroje v~souladu s~Metodickým pokynem o~dodržování etických
 principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

 Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona
 č.\,121/2000~Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. V~souladu
 s~ust.\,§\,2373 odst.\,2 zákona č.\,89/2012~Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 tímto uděluji nevýhradní oprávnění (licenci) k~užití této mojí práce, a to včetně všech
 počítačových programů, jež jsou její součástí či přílohou a veškeré jejich
 dokumentace (dále souhrnně jen „Dílo“), a to všem osobám, které si přejí Dílo užít.
 Tyto osoby jsou oprávněny Dílo užít jakýmkoli způsobem, který nesnižuje hodnotu
 Díla, avšak pouze k~nevýdělečným účelům. Toto oprávnění je časově, teritoriálně
 i množstevně neomezené.

 V Praze dne 13. ledna 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Prohlášení 3

\declaration {
 Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré
 použité informační zdroje v~souladu s~Metodickým pokynem o~dodržování etických
 principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

 Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona
 č.\,121/2000~Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuji, že
 jsem s~Českým vysokým učením technickým v~Praze uzavřel licenční smlouvu o~užití
 této práce jako školního díla podle §\,60 odst.\,1 autorského zákona. Tato skutečnost
 nemá vliv na ust.\,§\,47b zákona č.\,111/1998~Sb., o~vysokých školách, ve znění
 pozdějších předpisů.

 V Praze dne 13. ledna 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Prohlášení 4

\declaration {
 Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré
 použité informační zdroje v~souladu s~Metodickým pokynem o~dodržování etických
 principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

 Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona
 č.\,121/2000~Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 V~souladu s~ust.\,§\,2373 odst.\,2 zákona č.\,89/2012~Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 tímto uděluji nevýhradní oprávnění (licenci) k~užití této mojí práce, a to včetně všech 
 počítačových programů, jež jsou její součástí či přílohou a veškeré jejich
 dokumentace (dále souhrnně jen „Dílo“), a to všem osobám, které si přejí Dílo užít.
 Tyto osoby jsou oprávněny Dílo užít jakýmkoli způsobem, který nesnižuje hodnotu
 Díla a za jakýmkoli účelem (včetně užití k~výdělečným účelům). Toto oprávnění je
 časově, teritoriálně i množstevně neomezené. Každá osoba, která využije výše
 uvedenou licenci, se však zavazuje udělit ke každému dílu, které vznikne (byť jen
 zčásti) na základě Díla, úpravou Díla, spojením Díla s~jiným dílem, zařazením Díla
 do díla souborného či zpracováním Díla (včetně překladu) licenci alespoň ve výše
 uvedeném rozsahu a zároveň zpřístupnit zdrojový kód takového díla alespoň
 srovnatelným způsobem a ve srovnatelném rozsahu, jako je zpřístupněn zdrojový
 kód Díla.

 V Praze dne 13. ledna 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Prohlášení 5

\declaration {
 Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré
 použité informační zdroje v~souladu s~Metodickým pokynem o~dodržování etických
 principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

 Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona
 č.\,121/2000~Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 V~souladu s~ust.\,§\,2373 odst.\,2 zákona č.\,89/2012~Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 tímto uděluji nevýhradní oprávnění (licenci) k~užití této mojí práce, a to včetně všech
 počítačových programů, jež jsou její součástí či přílohou a veškeré jejich
 dokumentace (dále souhrnně jen „Dílo“), a to všem osobám, které si přejí Dílo užít.
 Tyto osoby jsou oprávněny Dílo užít jakýmkoli způsobem, který nesnižuje hodnotu
 Díla a za jakýmkoli účelem (včetně užití k~výdělečným účelům). Toto oprávnění je
 časově, teritoriálně i množstevně neomezené. 

 V Praze dne 13. ledna 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Prohlášení 6

\declaration {
 Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré
 použité informační zdroje v~souladu s~Metodickým pokynem o~dodržování etických
 principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

 Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona
 č.\,121/2000~Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuji, že
 jsem s~Českým vysokým učením technickým v~Praze uzavřel dohodu, na jejímž 
 základě se ČVUT vzdalo práva na uzavření licenční smlouvy o~užití této práce jako
 školního díla podle §\,60 odst.\,1 autorského zákona. Tato skutečnost nemá vliv 
 na ustanovení §\,47b zákona č.\,111/1998~Sb., o~vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 V Praze dne 13. ledna 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

If the master language of your thesis is English then choose betwen following statements:

%% Declaration 1

\declaration {
 I hereby declare that the presented thesis is my own work and that I have
 cited all sources of information in accordance with the Guideline for
 adhering to ethical principles when elaborating an academic final thesis.
        
 I acknowledge that my thesis is subject to the rights and obligations
 stipulated by the Act No.\,121/2000~Coll., the Copyright Act, as amended, in
 particular that the Czech Technical University in Prague has the right to
 conclude a license agreement on the utilization of this thesis as a school
 work under the provisions of Article~60~(1) of the Act.

 In Prague on January 13, 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Declaration 2 

\declaration { 
 I hereby declare that the presented thesis is my own work and that I have
 cited all sources of information in accordance with the Guideline for
 adhering to ethical principles when elaborating an academic final thesis.
        
 I acknowledge that my thesis is subject to the rights and obligations
 stipulated by the Act No.\,121/2000~Coll., the Copyright Act, as amended. In
 accordance with Article~46~(6) of the Act, I hereby grant a nonexclusive
 authorization (license) to utilize this thesis, including any and all
 computer programs incorporated therein or attached thereto and all
 corresponding documentation (hereinafter collectively referred to as the
 “Work”), to any and all persons that wish to utilize the Work. Such
 persons are entitled to use the Work for non-profit purposes only, in any
 way that does not detract from its value. This authorization is not limited
 in terms of time, location and quantity.

 In Prague on January 13, 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Declaration 3

\declaration {
 I hereby declare that the presented thesis is my own work and that I have
 cited all sources of information in accordance with the Guideline for
 adhering to ethical principles when elaborating an academic final thesis.
        
 I acknowledge that my thesis is subject to the rights and obligations
 stipulated by the Act No.\,121/2000~Coll., the Copyright Act, as amended. I
 further declare that I have concluded a license agreement with the Czech
 Technical University in Prague on the utilization of this thesis as a school
 work under the provisions of Article~60~(1) of the Act. This fact shall not
 affect the provisions of Article~47b of the Act No.\,111/1998~Coll., the
 Higher Education Act, as amended.

 In Prague on January 13, 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Declaration 4

\declaration {
 I hereby declare that the presented thesis is my own work and that I have
 cited all sources of information in accordance with the Guideline for
 adhering to ethical principles when elaborating an academic final thesis.
        
 I acknowledge that my thesis is subject to the rights and obligations
 stipulated by the Act No.\,121/2000~Coll., the Copyright Act, as amended. In
 accordance with Article~46~(6) of the Act, I hereby grant a nonexclusive
 authorization (license) to utilize this thesis, including any and all
 computer programs incorporated therein or attached thereto and all
 corresponding documentation (hereinafter collectively referred to as the
 “Work”), to any and all persons that wish to utilize the Work. Such
 persons are entitled to use the Work in any way (including for-profit
 purposes) that does not detract from its value. This authorization is not
 limited in terms of time, location and quantity. However, all persons that
 makes use of the above license shall be obliged to grant a license at least
 in the same scope as defined above with respect to each and every work that
 is created (wholly or in part) based on the Work, by modifying the Work, by
 combining the Work with another work, by including the Work in a collection
 of works or by adapting the Work (including translation), and at the same
 time make available the source code of such work at least in a way and scope
 that are comparable to the way and scope in which the source code of the
 Work is made available.

 In Prague on January 13, 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Declaration 5

\declaration {
 I hereby declare that the presented thesis is my own work and that I have
 cited all sources of information in accordance with the Guideline for
 adhering to ethical principles when elaborating an academic final thesis.
        
 I acknowledge that my thesis is subject to the rights and obligations
 stipulated by the Act No.\,121/2000~Coll., the Copyright Act, as amended. In
 accordance with Article~46~(6) of the Act, I hereby grant a nonexclusive
 authorization (license) to utilize this thesis, including any and all
 computer programs incorporated therein or attached thereto and all
 corresponding documentation (hereinafter collectively referred to as the
 “Work”), to any and all persons that wish to utilize the Work. Such
 persons are entitled to use the Work in any way (including for-profit
 purposes) that does not detract from its value. This authorization is not
 limited in terms of time, location and quantity.

 In Prague on January 13, 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Declaration 6

\declaration {
 I hereby declare that the presented thesis is my own work and that I have
 cited all sources of information in accordance with the Guideline for
 adhering to ethical principles when elaborating an academic final thesis.
        
 I acknowledge that my thesis is subject to the rights and obligations
 stipulated by the Act No.\,121/2000~Coll., the Copyright Act, as amended. I
 further declare that I have concluded an agreement with the Czech Technical
 University in Prague, on the basis of which the Czech Technical University
 in Prague has waived its right to conclude a license agreement on the
 utilization of this thesis as a school work under the provisions of
 Article~60~(1) of the Act. This fact shall not affect the provisions of
 Article~47b of the Act No.\,111/1998~Coll., the Higher Education Act, as
 amended. 

 In Prague on January 13, 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

Ak je hlavným jazykom Vašej práce slovenčina, vyberte z nasledujúcich vyhlásení.

%% Vyhlásenie 1

\declaration {
 Prehlasujem, že som predloženú prácu vypracoval(a) samostatne a že som
 uviedol(uviedla) všetky informačné zdroje v~súlade s~Metodickým pokynom
 o~etickej príprave vysokoškolských záverečných prác.

 Beriem na vedomie, že sa na moju prácu vzťahujú práva a povinnosti
 vyplývajúce zo~zákona č.~121/2000~Sb., autorského zákona, v znení
 neskorších predpisov, a~skutočnosť, že České vysoké
 učení technické v~Praze má právo na uzavrenie licenčnej zmluvy o~použití 
 tejto práce ako školského diela podľa §~60 odst.~1 autorského zákona.

 V Bratislave 13. januára 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Vyhlásenie 2

\declaration {
 Prehlasujem, že som predloženú prácu vypracoval(a) samostatne a že som
 uviedol(uviedla) všetky informačné zdroje v~súlade s~Metodickým pokynom
 o~etickej príprave vysokoškolských záverečných prác.

 Beriem na vedomie, že sa na moju prácu vzťahujú práva a povinnosti
 vyplývajúce zo zákona č.~121/2000~Sb, autorského zákona, v znení neskorších 
 predpisov. V súlade s ustanovením §~46 odst.~6 tohoto zákona týmto udeľujem 
 bezvýhradné oprávnenie (licenciu) k~používaniu tejto mojej práce, a
 to vrátane všetkých počítačových programov ktoré sú jej súčasťou alebo 
 prílohou a tiež všetkej ich dokumentácie (ďalej len „Dielo“), a to
 všetkým osobám, ktoré si prajú Dielo používať. Tieto osoby sú oprávnené
 Dielo používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu Diela,
 ale len pre~nezárobkové účely. Toto oprávnenie je časovo, územne a
 množstevne neobmedzené.

 V Bratislave 13. januára 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Vyhlásenie 3

\declaration {
 Prehlasujem, že som predloženú prácu vypracoval(a) samostatne a že som
 uviedol(uviedla) všetky informačné zdroje v~súlade s~Metodickým pokynom
 o~etickej príprave vysokoškolských záverečných prác.

 Beriem na vedomie, že sa na moju prácu vzťahujú práva a povinnosti
 vyplývajúce zo zákona č.~121/2000~Sb., autorského zákona, v znení 
 neskorších predpisov. Ďalej prehlasujem, že som s~Českým vysokým učením
 technickým uzavrel licenčnú zmluvu o~použití tejto práce ako školského
 diela podľa §~60 odst.~1 autorského zákona. Táto skutočnosť nemá vplyv na
 ust. §~47b zákona č.~111/1998~Sb. o~vysokých školách.

 V Bratislave 13. januára 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Vyhlásenie 4

\declaration {
 Prehlasujem, že som predloženú prácu vypracoval(a) samostatne a že som
 uviedol(uviedla) všetky informačné zdroje v~súlade s~Metodickým pokynom
 o~etickej príprave vysokoškolských záverečných prác.

 Beriem na vedomie, že sa na moju prácu vzťahujú práva a povinnosti
 vyplývajúce zo zákona č.~121/2000~Sb., autorského zákona, v znení 
 neskorších predpisov. V~súlade s ustanovením §~46 odst.~6 tohoto zákona týmto 
 udeľujem bezvýhradné oprávnenie (licenciu) k~užívaniu tejto mojej práce, a to
 vrátane všetkých počítačových programov ktoré sú jej súčasťou alebo prílohou 
 a tiež všetkej ich dokumentácie (ďalej len „Dielo“), a to
 všetkým osobám, ktoré si prajú Dielo užívať.

 Tieto osoby sú oprávnené Dielo používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý
 neznižuje hodnotu Diela, a za akýmkoľvek účelom (vrátane komerčného
 využitia). Toto oprávnenie je časovo, územne a množstevne neobmedzené.
 Každá osoba, ktorá využije vyššie uvedenú licenciu, sa však zaväzuje
 priradiť každému dielu, ktoré vznikne (čo i len čiastočne) na základe
 Diela, úpravou Diela, spojením Diela s~iným dielom, zaradením Diela do
 diela súborného či zpracovaním Diela (vrátane prekladu), licenciu aspoň
 vo vyššie uvedenom rozsahu a~zároveň sa zaväzuje sprístupniť
 zdrojový kód takého diela aspoň zrovnateľným spôsobom a
 v~zrovnateľnom rozsahu ako je zprístupnený zdrojový kód Diela.

 V Bratislave 13. januára 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Vyhlásenie 5

\declaration {
 Prehlasujem, že som predloženú prácu vypracoval(a) samostatne a že som
 uviedol(uviedla) všetky informačné zdroje v~súlade s~Metodickým pokynom
 o~etickej príprave vysokoškolských záverečných prác.

 Beriem na vedomie, že sa na moju prácu vzťahujú práva a povinnosti
 vyplývajúce zo zákona č.~121/2000~Sb., autorského zákona, v znení 
 neskorších predpisov. V~súlade s ustanovením §~46 odst.~6 tohoto zákona týmto 
 udeľujem bezvýhradné oprávnenie (licenciu) k~užívaniu tejto mojej práce, a to
 vrátane všetkých počítačových programov ktoré sú jej súčasťou alebo prílohou a 
 tiež všetkej ich dokumentácie (ďalej len „Dielo“), a to
 všetkým osobám, ktoré si prajú Dielo užívať. Tieto osoby sú oprávnené Dielo
 používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu Diela (vrátane
 komerčného využitia). Toto oprávnenie je časovo, územne a~množstevne
 neobmedzené.

 V Bratislave 13. januára 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}

%% Vyhlásenie 6

\declaration {
 Prehlasujem, že som predloženú prácu vypracoval(a) samostatne a že som
 uviedol(uviedla) všetky informačné zdroje v~súlade s~Metodickým pokynom
 o~etickej príprave vysokoškolských záverečných prác.

 Beriem na vedomie, že sa na moju prácu vzťahujú práva a povinnosti
 vyplývajúce zo zákona č.~121/2000~Sb., autorského zákona, v znení neskorších predpisov. 
 Ďalej prehlasujem, že som s~ČVUT uzavrel dohodu, na základe
 ktorej sa ČVUT vzdalo práva na uzavrenie licenčnej zmluvy o~používaní
 tejto práce ako školského diela podľa §~60 odst.~1 autorského zákona.
 Táto skutočnosť nemá vplyv na ust. §~47b zákona č.~111/1998~Sb. o~vysokých školách.

 V Bratislave 13. januára 2013 % !! Attention, you have to change this item.
 \signature % makes dots
}